Obrót kapitałem

Rozwiązania inwestycyjne

Obrót kapitałem

Dział obrotu kapitał‚em Hermes Management udziela porad i ułatwia wymianę™ derywatów finansowych klientom prywatnym i instytucjom szukają…cym możliwoś›ci inwestycyjnych w akcjach, obligacjach, walutach i towarach w Europie Wschodniej i na innych rynkach wschodzą…cych.

Nasi doś›wiadczeni konsultanci finansowi mają… do dyspozycji szeroki wybór wysoce elastycznych rozwią…zań„ handlowych, przygotowanych tak, aby zadowolić‡ potrzeby nawet najbardziej wymagają…cych klientów. Niezależnie od tego czy są… Pań„stwo osobą… prywatną…, chcą…cą… inwestować‡ czy korporacją…, zainteresowaną… urozmaiceniem swojej oferty na nowych rynkach zbytu, możemy Pań„stwu pomóc we wszystkich potrzebach handlowych, od poprowadzenia jednorazowych transakcji, do opracowania zawierają…cych wszystko planów zarzą…dzania.

Klienci z okazyjnym zapotrzebowaniem na doradztwo dotyczą…ce obrotu derywatami mogą… wykorzystać‡ nasze analizy ryzyka, badania rynku, prognozy przemysł‚owe oraz konsultacje indywidualne z naszymi czoł‚owymi ekspertami handlowymi w zależnoś›ci od potrzeby.

Klienci, których cele inwestycyjne wymagają… cią…gł‚ego wsparcia mogą… skorzystać‡ z naszego planu cał‚oś›ciowego zarzą…dzania rachunkiem. Doskonał‚y do rozwijania i zarzą…dzania dł‚ugoterminowymi strategiami inwestycyjnymi, plan ten umożliwia klientom decyzję™, w jakim stopniu chcą… oni być‡ zaangażowani w kontrolowanie swojego portfolio.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty